Eye of Providence aka Illuminati Eye

Eye of Providence aka Illuminati Eye or All Seeing Eye